Niezbędnik 3 – latka

(prosimy o dostarczenie przedmiotów jeśli to możliwe przed pierwszym września):

· Pościel: jasiek + poszewka 40x40cm, poszwa 90×200 cm (podpisane)
· Piżamka (podpisana)
· Ręcznik mały (podpisany)
· Rzeczy na zmianę (zapasowe) w podpisanym woreczku: koszulki, majtki, skarpetki, rajstopki, bluzeczki (worki na zabrudzone rzeczy)
· Kapcie wygodne z gumowym podbiciem (podpisane)

Data zebrania informacyjnego z rodzicami grupy I i II będzie ustalona na sierpniowej radzie pedagogicznej i o jej dokładnym terminie powiadomimy we wrześniu.

 
20150803_150521

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uczestniczymy w projekcie YALE, który jest międzynarodowym projektem realizowanym przez miasto Poznań i Berlin, którego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej.

Istotą projektu jest promowanie aktywnych metod uczenia się małych dzieci, oparty na projektach edukacyjnych.

Dzięki tym metodom dzieci stają się aktywnymi uczniami, zdobywając szerokie kompetencje i umiejętności niezbędne w osiągnięciu sukcesu w dorosłym życiu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2013 z dnia 27 sierpnia 2014                                                                                                                          Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 182 w Poznaniu

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole Nr 182 „Król Elfów” w Poznaniu

 1. Misja  przedszkola   (forma opisowa)

 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, tworzy warunki do rozwijania talentów oraz budowania postaw twórczych odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, wspiera rozwój samodzielności, wprowadza w świat wartości estetycznych i etycznych oraz uczy kultury w  życiu codziennym.

Nasze hasło  to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”

                                                                                                            (Bruno Ferrero)

Misja  przedszkola   (forma graficzna)

 
koncepcja2011 

 1.     WIZJA  PRZEDSZKOLA

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole  nr 182 w Poznaniu  zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe: do spraw ewaluacji wewnętrznej, zespół do spraw promocji przedszkola, do spraw statutowych, zespół do spraw problemowych, a także zespół do spraw wychowawczych.  Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania, pracuje metodą projektów. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nasze  zasady to:

 ®   Zaspakajamy  potrzeby dziecka

®   Organizujemy aktywność dziecka

®   Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

®   Organizujemy środowisko,  umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko

®   Integrujemy proces  wychowania i edukacji

Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Przedszkole tworzy warunki do odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się. Dzieci mają możliwość doświadczania samodzielności.

Wychowankowie celowo, świadomie i pozytywnie odbierają i przeżywają środowisko, ponieważ uwrażliwiają i rozwijają swoje zmysły, doskonalą kompetencje stymulacji polisensorycznej

W przedszkolu dzieci  poznają środowisko społeczne, rozwijają kompetencje interpersonalne,  uczą się współdziałania  i wprowadzanie są w kulturę życia. Nauczycielki prowadzą planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową wychowanków. Ważnym obszarem działalności przedszkola jest edukacja estetyczna. Kadra pedagogiczna tworzy także warunki do odkrywania znaczenia matematyki.

 

Wykaz  metod stosowanych w przedszkolu

 W przedszkolu stosowane są metody i formy pracy, które łączą  sprawdzone toki metodyczne z nowatorskimi rozwiązaniami. Zapewnia to wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Tradycyjne metody wychowania przedszkolnego:

Metody czynne

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/

Metody słowne

 • Rozmowy
 • Opowiadania,
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

Nowatorskie toki metodyczne:

 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Metodę projektu
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Techniki twórczego myślenia

 

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród  form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja  to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji (III Przegląd tańców                           i przyśpiewek wielkopolskich, Festiwal piosenki dziecięcej, wystawy i wernisaże prac plastyczno – konstrukcyjnych , przedstawienia inscenizowane przez dzieci lub nauczycieli oraz rodziców)

Przedszkolny zestaw programów

l.p.

Tytuł programu

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1. Razem w przedszkolu Jolanta Andrzejewska,Jolanta Wierucka

WSiP

Opinia RP

w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego przez Dyrektora Przedszkola

Opinia Nr 1/2014

RP Przedszkola Nr 182 w Poznaniu z dnia    26 czerwca 2014

2. Edukacja zdrowotna Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska

Nasza Księgarnia

Jak wyżej

3. Moje pierwsze dni w przedszkolu Izabela Janik, Izabela Przybylska

program autorski

Jak wyżej

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.  Są to m.in. Kolorowe Dni w przedszkolu:

Dzień Chłopca dominujący kolor zielony

Andrzejki dominujący kolor niebieski

Walentynki dominujący kolor czerwony

Dzień żółty dominujący kolor żółty

Dzieci zdobywają różnorodne sprawności związane ze stymulacją polisensoryczną – poznawaniem zmysłów, które są podstawą prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów. Różne rodzaje informacji zmysłowych docierają do mózgu po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju dziecka. Takie nauczanie polisensoryczne dostarczające coraz to nowych bodźców, angażuje różne zmysły pozwalając na dotarcie większej ilości informacji do układu nerwowego, w efekcie dając osiągnięcie lepszych efektów w uczeniu się dziecka.

Cele stymulacji:

Poznanie i percepcja

Dotyk – gromadzenie nowych doświadczeń, poprawa precyzyjności ruchowej, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej, obudzenie ciekawości, radość eksperymentowania

Słuch – poszerzenia zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej, usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami, usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, rozwijanie pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej – wzrokowej, reagowanie na różne bodźce słuchowe, doświadczanie pojęć „cicho”, „głośno”

Wzrok – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kierunkowości i spostrzegania, pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej

Smak – rozwijanie percepcji smakowej i nabywanie umiejętności różnicowania smaku, akceptacji nowych smaków i posiłków

Węch – gromadzenie doświadczeń węchowych, budowanie wiedzy na temat otaczającego nas świata, nauka lokalizacji zapachu, rozwijanie pamięci zapachowej

Równowaga

Normalizacja napięcia mięśniowego, rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, poprawienie koncentracji uwagi, wzbogacenie aktywności

Relaksacja czynna

Odczuwanie przyjemności z relaksu i odpoczynku, wywołanie uczucia zadowolenia, spokoju, bezpieczeństwa. Wyciszanie przykrych stanów emocjonalnych dziecka. Redukcja stresów napięć nerwowych

Przedszkole ma swoje imię, logo oraz  kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Dzień Chłopca dominujący kolor zielony
 2. Zdobywanie sprawności „Elfoludek akrobatą” – rozwijamy zmysł równowagi (zajęcia w ogrodzie przedszkolnym)
 3. „Nasza Pani jest kochana”  – zabawy integracyjne, zaproszenie dzieci do restauracji „Pod chmurką” – Dzień Edukacji Narodowej
 4. „Bezpieczny Elfoludek” – spotkania z Policjantem
 5. „Pasowanie nowo przyjętych dzieci na Elfoludka” – posadzenie drzewka pod hasłem „Rośnij z nami”
 6. Zdobywanie sprawności „Elfoludek bawi się dotykiem” – rozwijamy zmysł dotykiem
 7. „Wesołe warzywa”  – warsztaty z rodzicami
 8. „Cała Polska czyta dzieciom” – cykliczne spotkania z rodzicami w celu kształcenia nawyku czytania ( tematyka prozdrowotna)
 9. Andrzejki dominujący kolor niebieski
 10. Wizyta Mikołaja połączona ze świąteczną niespodzianką
 11. „Lukrowane pierniki” – pieczenie z dziećmi pierników
 12. Spotkania przy choince
 13. Wizyta Gwiazdora połączona ze świąteczną niespodzianką
 14. 14.  Zdobywanie sprawności „Elfoludek potrafi słuchać” – rozijanie zmysłu słuchu
 15. Noworoczna Dyskoteka
 16. Dzień Babci i dziadka
 17. Zdobywanie sprawności „Sprawny Elfoludek ”
 18. Balik karnawałowy
 19. IV Przegląd tańców i przyśpiewek wielkopolskich
 20. Walentynki dominujący kolor czerwony
 21. Dzień Kobiet dominujący kolor żółty
 22. Zdobywanie sprawności „Elfoludek dobrym obserwatorem” – rozwijanie zmysłu wzroku
 23. Pierwszy dzień wiosny, pochód z Marzanną
 24. Wielkanoc
 25. Festiwal piosenki dziecięcej
 26. Warsztaty teatralne z udziałem rodziców
 27. Zdobywanie sprawności „Pachnący Elfoludek ” –rozwijanie zmysłu węchu
 28. VIII Olimpiada sportowa Elfoludków
 29. Piknik – wycieczka autokarowa do Kościana
 30. „Rodzinne grillowanie” – aktywne spędzanie czasu wolnego z rodzicami
 31. Zdobywanie sprawności „Elfoludek smakuje i degustuje” –rozwijanie zmysłu smaku
 32. Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez konkursy, olimpiady, festyny, stronę internetową, a także gadżety m.in. każda grupa posiada koszulki jednego koloru z logo przedszkola, kubki z logo przedszkola, długopisy z logo przedszkola

Sylwetka absolwenta

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • docenia wartość matematyki
 • potrafi współdziałać w zespole
 • zainteresowany nauką i literaturą
 • wrażliwy muzycznie
 • samodzielny
 • aktywny w podejmowaniu działań
 • lubi działania twórcze
 • wrażliwy estetycznie
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma poczucie bycia Polakiem

KIERUNKI  DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

 1. Kontynuacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 2. Edukacja estetyczna dzieci w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz estetyki życia codziennego
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu

Prowadzenie warsztatów przez nauczycieli naszego przedszkola w ramach projektów edukacyjnych – bezpłatne zajęcia dodatkowe
– warsztaty artystyczno – plastyczne „Elfoludek artystą”
– warsztaty – improwizacje muzyczno – teatralne „Roztańczone Nutki Elfoludki”
– warsztaty językowe „Mini English dla Elfoludków”

 1. Wzbogacenie zakresu i sposobów oddziaływań w obszarze edukacji matematycznej
 2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
 3. Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej i oraz dróg do wspierania uzdolnień – stymulacje polisensoryczne (zabawy badawcza, poznawcze, eksperymenty, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne, ścieżki i maty polisensoryczne, zdobywanie sprawności)

Prowadzenie warsztatów – wolontariat „Pomocny Elfoludek”

Podjęcie inicjatywy w postaci innowacji pedagogicznej „Elfoludki w ruchu”